ELÄMYSPEDAGOGIIKKA

Kuva: Elina Elme / Outward Bound Finland ry

Elämyspedagogiikalla tarkoitetaan kasvatuksellista toimintaa, jossa painotetaan uusien elämysten ja kokemusten kautta saavutettavaa kokonaisvaltaista oppimista. Ihminen nähdään tekevänä, ajattelevana ja tuntevana kokonaisuutena. Elämyspedagogiikka perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää, jota kehittämällä saadaan aikaan kokonaisvaltaista kasvua.

Luontoa käytetään oppimisympäristönä, sillä elämyspedagoginen toiminta luodaan usein vaeltamisen, melonnan tai purjehtimisen ympärille. Muita käytettäviä oppimisen välineitä ovat mm. erilaiset köysitoiminnot, draamaan ja taiteeseen liittyvät elementit, sekä soolo ja palvelus. Edellä mainitut toiminnot eivät kuitenkaan ole itse tarkoitus elämyspedagogiikassa.

Elämyspedagoginen toiminta on aina tavoitteellista toimintaa. Sen päämääränä on yksilön kasvu ja kehittyminen ryhmädynamiikan avulla. Ryhmä pyritään asettamaan uusiin ja haasteellisiin tilanteisiin, jotka mahdollistavat yksilöiden omien rajojen ylittämisen, mahdollisesti uusien toimintatapojen omaksumisen ja ennen kaikkea minäpystyvyyden kasvamisen. Näiden kokemusten avulla yksilön on mahdollisuutta kokea omat kasvun kynnyksensä. Ryhmä toimii yksilölle peilinä, jonka kautta hän saa palautetta ja siten syvempää ymmärrystä omasta itsestään ja toiminnastaan.

Kokemus itsensä voittamisesta antaa valmiuksia elämän haasteista selviämiseen. Elämyspedagogiikkassa uskotaan voimistuneiden ja positiivisia ominaisuuksia löytäneiden ihmisten olevan myös valmiimpia ottamaan vastuuta paitsi itsestään, myös toisista ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta sekä luonnosta.

Suomessa elämyspedagogista toimintaa toteuttaa voittoa tavoittelematon organisaatio Outward Bound Finland ry. Toimin ohjaajana, kouluttajana ja asiantuntijana OBF:llä ja järjestän elämyspedagogisia kursseja ja koulutuksia yhteistyössä OBF:n kanssa. Lisää Outward Bound Finlandista täällä.